Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

AKTUALNOŚCI:

INFORMACJA DLA RODZICÓW

Utworzono dnia 21.03.2017

Okaleczenia i śmierć- uwaga na grę Niebieski Wieloryb

Z uwagi na powszechny dostęp do Internetu i urządzeń mobilnych uważajmy oraz zwracajmy uwagę na to, co nasze dzieci robią w czasie wolnym przy użyciu komputera. W ostatnim czasie portale społecznościowe zalała fala zjawiska, które funkcjonuje pod kilkoma nazwami - „Niebieski wieloryb" lub „Blue Whale Challenge”.

 

Te hasła od kilku tygodni wywołują trwogę u rodziców dzieci i uczniów podstawówek oraz gimnazjów. Niebieski Wieloryb polega na tym, że grający otrzymuje tzw. opiekuna, który przez 50 dni wyznacza mu zadania do realizacji, m.in. wstawanie o nietypowych porach, wysyłanie do znajomych dziwnych informacji, oglądanie horrorów czy dokonywanie samookaleczeń. Uczestnicy gry rejestrują się na stronie internetowej, podając pełne dane osobowe, w tym swój numer telefonu, na który następnie otrzymują zadania do wykonania. Codziennie otrzymują jedno ustalone zadanie, natomiast zadaniem ostatnim ma być popełnienie samobójstwa.
 

"Niebieski Wieloryb" to gra, która powstała w Rosji i jest aktualnie coraz bardziej popularna wśród dzieci w wieku od 10 do 15 lat. W Wielkiej Brytanii ta śmiertelna w skutkach „zabawa” przyczyniła się już do śmierci około 150 młodych osób, a w Rosji i na Ukrainie w ostatnim czasie samobójstwo w tych okolicznościach popełniło blisko 200 dzieci. Niestety zbiera ona też swoje żniwo w Polsce, w naszym województwie w dniu wczorajszym  odnotowano już jeden przypadek popełnienia samobójstwa przez 12-letniego chłopca. Kuratorium oświaty informuje i przestrzega, iż  można spodziewać się, że gra będzie docierać do coraz większej liczby dzieci, które są podatne na tego rodzaju manipulacje. 
 

Dlatego informujmy dziecko o zagrożeniach płynących z Internetu, zwracajmy uwagę na to czym interesują się nasze pociechy i kontrolujmy strony z jakich korzystają. W miarę możliwości przy pomocy wskazówek zawartych na stronie dzieckowsieci.pl możemy zablokować niewłaściwe naszym zdaniem strony internetowe.

Pamiętajmy również, aby wszystkie niepokojące nas treści, do których mają dostęp nasze dzieci zgłaszać nauczycielom oraz na Policję. Tylko nasze zainteresowanie i poświęcona uwaga mogą zapobiec niechcianej tragedii!!

czytaj dalej na temat: INFORMACJA DLA RODZICÓW

INFORMACJA DLA KOMBATANTÓW

Utworzono dnia 09.02.2017
Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych informuje, że w  roku 2017  nie przewidziano środków  przeznaczonych  do przekazania  gminom na wykonanie  zadań  zleconych z zakresu  administracji rządowej  realizowanych...
czytaj dalej na temat: INFORMACJA DLA KOMBATANTÓW

POMOC ŻYWNOŚCIOWA

Utworzono dnia 23.01.2017

INFORMACJA O PROGRAMIE OPERACYJNYM

POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

 

 

W dniu 28.12.2016r. zostały podpisane nowe wytyczne do realizacji POPŻ 2016. Najważniejszą zmianą jest kryterium dochodowe. Obecnie  pomocą żywnościową w ramach PO PŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się  w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200 % kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej ,

tj. 1268 PLN dla osoby samotnie gospodarującej

i 1028 PLN dla osoby w rodzinie.

 

Informujemy, że w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobrej ul. Wiatraki 13 można   składać  wnioski o unijną pomoc żywnościową.

 • Osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 1268,00zł
 • Osobie w rodzinie, której dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 1028,00zł

 

Dodatkowo należy spełniać jedną z przesłanek wymienionych w art.7 ustawy z 12 marca 2004r.o pomocy społecznej:

 1. ubóstwa;
 2. sieroctwa;
 3. bezdomności;
 4. bezrobocia;
 5. niepełnosprawności;
 6. długotrwałej lub ciężkiej choroby;
 7. przemocy w rodzinie;

7a. potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi;

 1. potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;
 2. bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;
 3. trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy  lub ochronę uzupełniającą;
 4. trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
 5. alkoholizmu lub narkomanii;
 6. zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;
 7. klęski żywiołowej i ekologicznej.

 

Wnioski o unijną pomoc żywnościową dostępne są  w załączniku oraz do pobrania w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobrej .

Zasady przynawania jednorazowego świadczenia w wysokości 4 tys.zł

Utworzono dnia 13.01.2017

Informator – zasady przyznawania jednorazowego świadczenia w wysokości 4 tys. zł Od 1 stycznia 2017 r., z tytułu urodzenia się żywego dziecka z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu,

czytaj dalej na temat: Zasady przynawania jednorazowego świadczenia w wysokości 4 tys.zł

ustawa o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin ,, Za życiem "

Utworzono dnia 13.01.2017

Sprawdź jakie uprawnienia przysługują ci w ramach ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” Przygotowany informator pomoże ci przygotować się na narodziny nieuleczalnie chorego dziecka.

czytaj dalej na temat: ustawa o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin ,, Za życiem "

Zmiany dla opiekunów osób niepełnosprawnych

Utworzono dnia 13.01.2017

Zmiany dla opiekunów osób niepełnosprawnych

 

Informujemy , że od 1 stycznia 2017r. opiekunowie osób niepełnosprawnych/zależnych, którzy po śmierci podopiecznych stracą m.in. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna, będą mogli ubiegać się o zasiłek dla bezrobotnych lub o świadczenie przedemerytalne. Takie zmiany wprowadza nowelizacja ustawy o promocji zatrudniania i instytucjach rynku pracy oraz ustawy o świadczeniach przedemerytalnych.

Aby uzyskać prawo do zasiłku dla bezrobotnych, należy pobierać świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna przez co najmniej 365 dni przypadających w okresie 18 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień rejestracji w urzędzie pracy jako bezrobotny.

Natomiast aby nabyć prawo do świadczenia przedemerytalnego należy łącznie spełnić następujące warunki:

 • zarejestrować się w powiatowym urzędzie pracy w ciągu 60 dni od dnia ustania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna w związku ze śmiercią osoby, nad którą opieka była sprawowana,
 • do dnia ustania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna pobierać je nieprzerwanie przez okres co najmniej 365 dni,
 • do dnia ustania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna – trzeba mieć ukończone co najmniej 55 lat (kobiety) lub 60 lat (mężczyźni) i legitymować się okresem uprawniającym do emerytury: w przypadku kobiet – co najmniej 20 lat, a w przypadku mężczyzn – co najmniej 25 lat.

Przyznanie świadczenia przedemerytalnego musi być poprzedzone rejestracją w urzędzie pracy jako bezrobotny i pobieraniem przez okres co najmniej 180 dni zasiłku dla bezrobotnych.

Również w dniu 1 stycznia 2017r. weszła w życie ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2016r., poz. 972).

Zgodnie ze zmianami w ustawie o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, dana osoba nie starci zasiłku dla opiekuna, jeśli inny członek rodziny uzyska świadczenie pielęgnacyjne lub prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego.

Natomiast celem zmian w ustawie o świadczeniach rodzinnych jest umożliwienie uzyskania każdemu z rodziców prawa do świadczeń w sytuacji, gdy w rodzinie jest więcej niż jedno niepełnosprawne dziecko.

zmiana dotycząca zasiłków stałych

Utworzono dnia 13.01.2017

Informacja dotycząca przyznawania zasiłków stałych z pomocy społecznej.

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrej informuje, iż począwszy od 01 stycznia 2017r. następują zmiany w ustawie o pomocy społecznej dotyczące przyznawania zasiłków stałych.

Osoba, która nie posiada orzeczenia o całkowitej niezdolności do pracy lub orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności i nie ma innych środków może złożyć wniosek do ośrodka pomocy o przyznanie jej zasiłku stałego. Do wniosku załącza się potwierdzenie złożenia dokumentów na komisję lekarską. W przypadku złożenia wniosku o zasiłek stały ośrodek pomocy wszczyna postępowanie o ustalenie uprawnienia do zasiłku stałego i przeprowadza wywiad środowiskowy. Postępowanie to zawiesza się do czasu dostarczenia orzeczenia. Po otrzymaniu niezbędnego orzeczenia osoba ubiegająca się o zasiłek stały powinna je złożyć w ośrodku pomocy w okresie 60 dni od jego otrzymania. Ośrodek przyzna zasiłek stały od miesiąca, w którym złożono wniosek o jego przyznanie. Natomiast, gdy orzeczenie złożone zostanie po terminie 60 dni od jego otrzymania zasiłek stały przyznaje się od miesiąca jego dostarczenia do ośrodka pomocy.

W okresie oczekiwania na wydanie orzeczenia osoba będzie mogła otrzymać zasiłek okresowy z urzędu, bez konieczności składania wniosku o jego przyznanie.

 

POMOC ŻYWNOŚCIOWA - PODPROGRAM 2016

Utworzono dnia 25.11.2016

PODPROGRAM 2016

OKRES REALIZACJI PODPROGRAMU: 01.04.2016- 15.07.2017.

OKRES DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI: sierpień 2016 – czerwiec 2017 

KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI I SPOSÓB KWALIFIKACJI:

czytaj dalej na temat: POMOC ŻYWNOŚCIOWA - PODPROGRAM 2016

POMOC ŻYWNOŚCIOWA

Utworzono dnia 03.10.2016

 

       

         

Celem Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest dotarcie z pomocą żywnościową do grup osób najbardziej potrzebujących w całej Polsce. Od października rozpoczyna się realizacja Podprogramu 2016, w ramach którego osoby najbardziej potrzebujące w całej Polsce będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, jak również możliwości uczestniczenia w różnych działaniach wspierających, edukacyjnych i włączających. Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. 

Do 14.06.2017r. , osoby, które otrzymają skierowanie z Ośrodka Pomocy Społecznej, będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, która cyklicznie będzie dystrybuowana w formie paczek żywnościowych.            

Do 14.06.2017r., każda z osób otrzymujących paczki żywnościowe, otrzyma w nich produkty następującego typu: makaron świderki, ryż biały, herbatniki, mleko UHT, groszek z marchewką, fasola biała,  koncentrat pomidorowy, powidła śliwkowe, gulasz wieprzowy z warzywami, filet z makreli w oleju, szynka drobiowa  ser żółty, cukier biały i olej rzepakowy.  

Prócz wsparcia żywnościowego Bank Żywności w Koninie  realizować będzie cykliczne działania:

 1. Warsztaty w  ramach  działań  towarzyszących Programowi  Operacyjnemu -  POMOC ŻYWNIOŚCIOWA 2014-2020  PODPROGRAM  POPŻ 2015

O szczegółach informować będziemy na bieżąco. Wsparcie działaniami towarzyszącymi, pozwoli na zwiększenie wymiaru pomocy żywnościowej, która realizowana jest w ramach Programu. 

Pomoc żywnościowa, w postaci paczki żywnościowej może być przekazywana do osób spełniających kryteria kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj.: osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone  w art. 7 ustawy o pomocy społecznej
i których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania
z pomocy społecznej (951 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 771 zł dla osoby w rodzinie), na podstawie skierowania wystawionego przez właściwy terytorialnie Ośrodek Pomocy Społecznej, lub w przypadku osoby bezdomnej – oświadczenia podpisanego w organizacji.

Podprogram 2016 jest kontynuacją Podprogramu 2015, w ramach którego Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrej objął wsparciem żywnościowym 707 osób. Obok dystrybucji paczek, prowadzone były również działania w ramach warsztatów kulinarnych  oraz spotkania integracyjne.​

 

 

 

 

 

czytaj dalej na temat: POMOC ŻYWNOŚCIOWA

STYPENDIUM SOCJALNE

Utworzono dnia 05.09.2016

WNIOSKI O STYPENDIUM SOCJALNE LUB ZASIŁEK SZKOLNY NALEŻY SKŁADAĆ OD 1 WRZEŚNIA DO 15 WRZEŚNIA W MIEJSKO GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W DOBREJ

czytaj dalej na temat: STYPENDIUM SOCJALNE

POMOC ŻYWNOŚCIOWA

Utworzono dnia 23.01.2017

INFORMACJA O PROGRAMIE OPERACYJNYM

POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

 

 

W dniu 28.12.2016r. zostały podpisane nowe wytyczne do realizacji POPŻ 2016. Najważniejszą zmianą jest kryterium dochodowe. Obecnie  pomocą żywnościową w ramach PO PŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się  w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200 % kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej ,

tj. 1268 PLN dla osoby samotnie gospodarującej

i 1028 PLN dla osoby w rodzinie.

 

Informujemy, że w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobrej ul. Wiatraki 13 można   składać  wnioski o unijną pomoc żywnościową.

 • Osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 1268,00zł
 • Osobie w rodzinie, której dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 1028,00zł

 

Dodatkowo należy spełniać jedną z przesłanek wymienionych w art.7 ustawy z 12 marca 2004r.o pomocy społecznej:

 1. ubóstwa;
 2. sieroctwa;
 3. bezdomności;
 4. bezrobocia;
 5. niepełnosprawności;
 6. długotrwałej lub ciężkiej choroby;
 7. przemocy w rodzinie;

7a. potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi;

 1. potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;
 2. bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;
 3. trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy  lub ochronę uzupełniającą;
 4. trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
 5. alkoholizmu lub narkomanii;
 6. zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;
 7. klęski żywiołowej i ekologicznej.

 

Wnioski o unijną pomoc żywnościową dostępne są  w załączniku oraz do pobrania w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobrej .

PROJEKTY UNIJNE

Utworzono dnia 29.06.2016

UWAGA KONKURS!


ZDOBĄDŹ UNIJNE FUNDUSZE NA POMOC DLA
OSÓB I/LUB RODZIN ZAGROŻONYCH UBÓSTWEM LUB WYKLUCZENIEM
SPOŁECZNYM, A TAKŻE OSÓB W ICH OTOCZENIU, ŚRODOWISK LUB
LOKALNYCH SPOŁECZNOŚCI ZAGROŻONYCH UBÓSTWEM LUB WYKLUCZENIEM
SPOŁECZNYM!


Poddziałanie 7.1.2 Aktywna integracja


Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020
Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

zachęca m.in.:


 - ośrodki pomocy społecznej,

-  powiatowe centra pomocy rodzinie,

-  gminy i powiaty, fundacje,

-  stowarzyszenia, kluby i centra integracji społecznej,

-  zakłady aktywności zawodowej i inne podmioty
   ekonomii społecznej,

-  instytucje szkoleniowe,

- agencje zatrudnienia,instytucje partnerstwa lokalnego,

- instytucje dialogu społecznego,
 

do zgłoszenia projektów
do konkursu nr RPWP.07.01.02-IZ-00-30-001/16
PRZYJDŹ, ZAPYTAJ, DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ I SKORZYSTAJ!

Informacje o terminie naboru
projektów oraz regulamin konkursu
znajdziesz na stronie:
www.wrpo.wielkopolskie.pl
lub w siedzibie
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu,
ul. Kościelna 37
tel. 61 846 38 23


ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

czytaj dalej na temat: PROJEKTY UNIJNE

BUS „500 PLUS” ZAWITAŁ DO DOBREJ

Utworzono dnia 12.05.2016

„JESTEŚMY BY SŁUŻYĆ CI POMOCĄ” - BUS „500 PLUS” ZAWITAŁ DO DOBREJ

 

Dnia 11 maja 2016 roku bus „500 plus” zawitał do Dobrej.

W Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobrej trzy panie z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego z Poznania udzielały zainteresowanym informacji na temat „Programu Rodzina 500 plus”. Rozdawane były również gadżety promocyjne programu.

Od dnia 1 kwietnia można ubiegać się o świadczenie wychowawcze w ramach programu.

Wnioski przyjmowane są w siedzibie Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej przy ul. Wiatraki 13.

Do dnia 11 maja 2016r przyjęliśmy 438 wniosków , które na bieżąco weryfikujemy i wydajemy decyzje administracyjne. Wypłaciliśmy już część świadczeń na kwotę 92 000,00 zł.

Zapraszamy do składania wniosków o świadczenie wychowawcze osoby, które jeszcze tego nie uczyniły.

 

 

czytaj dalej na temat: BUS „500 PLUS” ZAWITAŁ DO DOBREJ

DYŻUR ASYSTENTA RODZINY

Utworzono dnia 05.04.2016

DYŻUR ASYSTENTA RODZINY

Asystent Rodziny będzie pełnił dyżur w

Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej

w Dobrej w każdą środę w godzinach od 8.00 do 12.00 - pok.nr 5

 
czytaj dalej na temat: DYŻUR ASYSTENTA RODZINY

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Czerwiec 2017
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Imieniny